Akademia Wspomagania > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi uczestników i regulaminem
KROK 2 → Prześlij formularz zgłoszeniowy
KROK 3 → Poczekaj i odbierz e-mail informujący o zakwalifikowaniu do projektu, w którym poprosimy Cię o wysłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
KROK 4 → Prześlij wymagane dokumenty rekrutacyjne (z zakładki do pobrania)
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce KONTAKT »

Projekt skierowany jest do:
• pracowników systemu wspomagania pracy szkoły
• trenerów

Ogółem w projekcie zaplanowano udział 300 osób (w tym 225 kobiet i 75 mężczyzn).

Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego
• przynależność zawodowa wyłącznie do wskazanych niżej grup:
 – pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
 – pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP)
 – pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP)
 – doradcy metodyczni
 – indywidualni specjaliści i trenerzy (świadczący usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadający potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia procesu wspomagania w zarządzanej przez siebie placówce, a w innych przypadkach oświadczenie i zgodę zarządzającego placówką na przeprowadzenie wsparcia w placówce przez osobę objętą wsparciem projektowym
• brak wcześniejszego lub równoległego uczestnictwa w projekcie realizowanym przez ORE pn. „Zwiększenie skuteczności” oraz innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu nr POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16.

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i wybierz grupę szkoleniową.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
• załącznik nr 1: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy do projektu.

Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych uczestników projektu:
• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa i deklaracja przystąpienia do Projektu.
• załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia.
• załącznik nr 4 Oświadczenie (zobowiązanie) o przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i procesu wspomagania.
• załącznik nr 5 Oświadczenie (zobowiązanie) o frekwencji w min. 85% zajęciach.
• załącznik nr 6 Oświadczenie o braku wykluczenia z udziału w projekcie. (Oświadczenie o braku wykluczenia z udziału w projekcie i nie uczestniczeniu w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” oraz innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu nr POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16).
• załącznik nr 7 Oświadczenie o przetwarzaniu danych.
• załącznik nr 8 Ankieta potrzeb szkoleniowych, w celu określenia st. znajomości zasad w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji.
• załącznik nr 9 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@akademiawspomagania.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.